ПОКАНА

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА
 ВППК „БАЛКАН” - ТРОЯН

на основание чл. 25 от устава свиква ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ на кооперацията, което ще се проведе на 21.03.2014 г. (петък) от 9:00 часа в салона на Община Троян при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Утвърждаване на решения на Управителния съвет за приемане на нови членове на кооперацията съгл. чл. 24, ал. 2, т. 14 от устава

2. Отчет на УС за дейността на кооперацията през 2013г. (докладва председателят на кооперацията)

3. Доклад на Контролния съвет за дейността на кооперацията и извършените проверки през 2013 г. (докладва председателят на КС)

4. Годишен счетоводен отчет на кооперацията и предложение за разпределение на печалбата (докладва главният счетоводител)

5. Одобряване отчета на УС за годишната дейност, доклада на КС, годишния счетоводен отчет и разпределение на печалбата за 2013 г.

6. Решение за освобождаване от отговорност председателя на кооперацията и членовете на управителния и контролния съвет

7. Избор на председател на кооперацията, управителен и контролен съвет и подгласници за попълване на състава на УС и КС

8. Приемане на решение за определяне на размера на средствата необходими за дейността на КС

9. Обсъждане и гласуване на решение за разпореждане с недвижим имот собственост на кооперацията, находящ се в производствена зона „Троянско поле” и представляващ 1/2 идеална част от бивше котелно стопанство с цел продажба, представляващ имот номер 000312 с EKATTE 35290 с площ 0.955 дка със застроена едноетажна масивна сграда в него с площ от 133.2 кв. м и едноетажна масивна сграда към него с площ от 30 кв. м

10. Обсъждане и гласуване на решение за разпореждане с недвижим имот собственост на кооперацията, представляващ поземлен имот с номер 4265 кв. „Ливаде” с площ 5540/27565 идеални части целият с площ 27565 кв. м с цел замяна с имот собственост на „Балес груп” ООД

11. Избор на пълномощници за ОС на Кооперативен съюз - Ловеч


Забележка: При липса на кворум събранието ще се проведе на същия ден, един час по-късно, независимо от броя на присъстващите. Разходите за пътуване ще се заплащат в деня на събранието.

 

©2009 ТРОЯН 21 - архив | Template Blue by TNB | Вход Публикация Коментари Редактиране Управление Оформление Изход | RSS | ЛИЦЕНЗ |